HIGH EFFICIENCY serie
 • Elastyczne taśmy LED 24V, 160 LED/m, 7.2 lub 20 W/m, CRI>80
Premium serie
 • 24V elastyczna taśma LED, 140 LED/m, 7.2, 10.0 or 22.0 W/m, CRI>80
TUNABLE WHITE serie
 • Elastyczna taśma LED 24V CCT, 168 LED/m, 19.2 or 28.8 W/m, CRI>80
ADVANCED serie
 • Elastyczne taśmy LED 12V, 60 LED/m, 4.8 or 14.4 W/m, CRI>90
 • Elastyczne taśmy LED 12V, 120 LED/m, 9.6 or 22.0 W/m, CRI>90
 • Elastyczne taśmy LED 24V, 120 LED/m, 9.6 or 22.0 W/m, CRI>90
BASIC EXTRA serie
 • Elastyczne taśmy LED 12V, 162 LED/m, 4.8, 9.6 or 14.4 W/m, CRI>80
 • Elastyczne taśmy LED 24V, 168 LED/m, 9.6 or 28.0 W/m, CRI>80
BASIC serie
 • Elastyczne taśmy LED 24V, 60 LED/m, 4.8 or 14.4 W/m, CRI>80
 • Elastyczna taśma LED 24V, 120 LED/m, 9.6 W/m, CRI>80
 • Elastyczne taśmy LED 24V, 120 LED/m, 9.6 W/m, CRI>80
 • Elastyczna taśma LED 24V o grubości 5 mm, 120 LED/m, 9.6 W/m, CRI>80
RGB & RGBW serie
 • Elastyczna taśma LED 24V RGB+TunableWhite (CCT), 60 LED/m, 24.0 W/m
 • Elastyczna taśma LED 24V RGB+biała, 60 LED/m, 19.2 W/m
 • Ritė - 16
  Elastyczne taśmy RGB 12V LED, 30 LED/m, 7.2 W/m
 • Elastyczne taśmy 12V RGB LED, 60 LED/m, 14.4 W/m
 • Elastyczne taśmy RGB 24V LED, 60 LED/m, 14.4 W/m
Wodoodporny serie
 • Elastyczna wodoodporna taśma LED 12V, 60 LED/m, 4.8 or 14.4 W/m
 • Elastyczna wodoodporna taśma LED 24V, 60 LED/m, 4.8 or 14.4 W/m
 • Elastyczna wodoodporna taśma LED 12V, 120 LED/m, 9.6 W/m
 • Elastyczna wodoodporna taśma LED 24V, 120 LED/m, 9.6 W/m
 • Elastyczna wodoodporna taśma LED 24V RGB+biała, 60 LED/m, 19.2 W/m
 • Elastyczna wodoodporna taśma 12V RGB, 30 LED/m, 7.2 W/m
 • Elastyczna wodoodporna taśma LED 12V RGB, 60 LED/m, 14.4 W/m
 • Elastyczna wodoodporna taśma LED 24V RGB, 60 LED/m, 14.4 W/m